Local Organizing Committee

Chair: Qiang ZHAO (zhaoq@ihep.ac.cn)

Co-Chair: Hui ZHAI (huizhai.physics@gmail.com)

Co-Chair: Mei HUANG (huangmei@ucas.edu.cn)

Program Coordinator: Hao ZHANG (zhaohao@ihep.ac.cn)

Program Coordinator: Shun ZHOU (zhoush@ihep.ac.cn)

Network Service: Wen-Shuai WANG (wangws@ihep.ac.cn)

Conference Secretary: Li CHEN (chenli@ihep.ac.cn)

Conference Secretary: Wen QIU (qiuw@ihep.ac.cn)

Conference Secretary: Qian JIANG (jiangqian@ihep.ac.cn)

Conference Secretary: Jing-Jing ZHANG (zhangjingjing@ihep.ac.cn)

Conference Secretary: Yi-Chun LIU (ycliu@ihep.ac.cn)


中国科学院高能物理研究所 备案序号:京ICP备05002790号-1 文保网安备案号: 110402500050 Help